ALLMÄNNA VILLKOR Detta avtal är mellan dig (”du” eller ”användare”) och Addservice Sverige AB, 556965-9278, (”Addservice”, ”vi” eller ”oss”). Detta avtal reglerar ditt användande av våra servicetjänster och vår plattform. Våra tjänster, vår kundservice, vår plattform, vår hemsida och våra appar är kollektivt hänvisade som ”plattformen”. Genom att använda plattformen intygar du att: (a) du är minst 18 år gammal och kan ingå bindande avtal(b) du har rätt att ingå detta avtal och leva upp till villkoren i detta avtal. Ingår du detta avtal på uppdrag av en juridisk person garanterar du att du har befogenhet att agera på uppdrag av -och ingå avtal åt den juridiska personen vägnar. (c) att du godkänner detta avtal i sin helhet VILLKOREN I KORTHET • Addservice plattform är en webb och app-baserad plattform för kunder att boka lokala tjänster av professionella utförare på ett enkelt, snabbt och tryggt sätt. • Addservice plattform möjliggör samarbeten mellan företag • Addservice utför själv inte några tjänster är en marknadsplats för fristående företag att annonsera sina tjänster • Addservice möjliggör för företags medarbetare att personliga nätverk • Addservice plattform är omdömesdriven vilket innebär att kunder bedömer varje tjänst efter utförande 1. ADDSERVICE PLATTFORM Addservice plattform är en webb och app-baserad plattform som möjliggör bokning av tjänster från lokala utförare. ”Kunder” är individer eller företag som vill erhålla en tjänst ”servicetjänster” och/eller ”produkter” av en eller flera tjänsteleverantörer (”utförare”). Utförare är ett företag som erbjuder servicetjänster under eget varumärke. Kunder och utförare utgör tillsammans ”användarna”. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent ändra eller avbryta Addservice plattform eller innehållet/informationen i denna med eller utan förvarning. 2. ANVÄNDARE Användarna kan bli föremål för granskning under registreringsprocessen och under användningen av plattformen. Granskning kan innehålla informationsinsamling av t.ex. identitetshandling, utbildning, intyg, kvalitetdokument, certifieringar, rekommendationer samt kreditvärdighet. Informationsinhämtning kan göras hos tredje part. Användare ger Addservice sitt fulla medgivande till att utföra grundlig bakgrundskontroll och informationsinhämtning i den omfattning som av Addservice anses befogat. När du interagerar med en annan användare av plattformen ska du alltid iakttaga försiktighet och använda sunt förnuft för att skydda dig själv och dina personliga tillgångar, precis som när du interagerar med någon person som du inte känner. När en servicetjänst har utförts så kommer kunden att erbjudas möjligheten att bedöma upplevelsen och kvaliteten av servicetjänsten. Detta sker direkt genom plattformen eller via e-post. 3. AVTAL MELLAN KUND, UTFÖRARE OCH ADDSERVICE Användare godkänner att ett avtal ”tjänsteavtalet” bildas när en bokning via plattformen eller via kundservice blivit bekräftad. Ett avtal anses ha blivit bekräftat när kunden och utföraren har mottagit bokningsbekräftelse per e-post eller via plattformen. En användare har möjlighet att avböja en förfrågan eller bokning från en kund. Har användare träffats, kommit i kontakt med, fått kontaktuppgifter till, genom plattformen skall samtliga avtal, försäljningar eller andra uppgörelser om tjänster eller varor ske genom Addservice. I fall där användare strider mot denna bestämmelse är Addservice berättigad till skadestånd. Skadeståndet skall uppgå till 1 (ett) prisbasbelopp av respektive användare om inte Addservice givit sitt skriftliga medgivande. 4. FAKTURERING & BETALNING Inom ramen för tjänsteavtalet så kommer kunden att bli erbjuden genom prislista, offert eller erbjudande ett pris (”kunderbjudande”) för servicetjänsten. Utföraren får erbjudande om ersättning för att utföra servicetjänsten (”utförarerbjudande”). Kunder är ansvariga för att betala fakturan (”fakturan”) som skickas från plattformen vilken kommer att inkludera information om (i) det kunderbjudande för en servicetjänst som har överenskommit och blivit utfört av en utförare (”utförares betalning”). (ii) inköp av material för att kunna utföra servicetjänsten som har överenskommit. Det är för Addservice och dess användare av stor betydelse att betalningar sköts på ett snabbt och korrekt sätt. Om inget annat avtalats mellan kund och utförare så godkänns en påminnelseavgift om 60 kr i påminnelseavgift jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen. Addservice förbehåller sig helt eller delvis rätten att agera, då kund eller utförare inkommit med sådan begäran eller vid misstanke om bedrägeri, begäran om ej överenskomna kostnader eller annan misstanke om otillbörligt användande av plattformen. Addservice kan vid dessa omständigheter välja att (i) avsluta personliga medlemskap och/eller företags registrering på plattformen, eller (ii) vid skada för Addservice utkräva skadestånd. Addservice är ej ansvarig för skada mellan användare på plattformen. 5. AVBOKNINGSREGLER & ÅNGERRÄTT För konsument gäller lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan du inom 14 dagar från det att du ingick avtal ångra detta utan att ange något skäl och därmed säga upp avtalet genom att meddela oss det. Om du begär att servicetillfället ska utföras under ångerfristen förverkas ångerrätten och du ska betala det avtalade priset. Om du har begärt att ett städtillfälle ska utföras under ångerfristen och enbart en del av städtillfället utförts innan utövande av ångerrätten ska du betala en proportionell andel av det avtalade priset. Om du ångrar dig ska du utföraren detta genom att kontakta dem via plattformen eller genom att på annat sätt meddela dem att du ångrar köpet, inom ångerfristen. Har inget annat avtalats då företag är kund skall kostnadsfri avbokning tillämpas i det fall avbokningen görs 14 dagar innan första servicetillfället. 6. SKATTEREDUKTION Efter utförd servicetjänst och efter betalning av kund kan en utförare begära skattereduktion hos Skatteverket. Kunden är ansvarig för att utrymme finns för skattereduktion. Avslår Skatteverket skattereduktionen skall kunden snarast betala resterande del av fakturan till utföraren. 7. DITT KONTO Vi förbehåller oss rätten att säga upp detta avtal, stänga av eller begränsa din rätt att använda plattformen när som helst utan att behöva uppge en anledning genom att ge dig skriftlig uppsägning till den e-postadress som du angivit. Uppsägningen träder i kraft omedelbart efter ett sådant meddelande. Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är du förbjuden från att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett förfalskat eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av den tredje parten. Du kan säga upp avtalet genom att helt och permanent upphöra att använda plattformen (under förutsättning att det inte finns några utestående servicetjänster som beställts under ditt konto) och genom att avsluta alla konton du har öppnat på plattformen. Om du försöker säga upp avtalet medan det fortfarande finns utestående servicetjänster beställda skall detta avtal inte upphöra förrän sådana åtaganden har utförts eller på annat sätt annullerats enligt vad som är tillåtet av plattformen. 8. ÄNDRING AV DETTA AVTAL Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, lägga till, komplettera eller ta bort något av villkoren i detta avtal när som helst, med eller utan förvarning. Om eventuella framtida ändringar i detta avtal är oacceptabla för dig eller leder till att du inte längre överensstämmer med detta avtal, måste du avsluta ditt engagemang hos oss. Din fortsatta användning av detta avtal utgör din fullständiga acceptans av samtliga dessa förändringar. 9. TILLÄMPLIG LAG Detta avtal gäller under svensk lag. 10. KONTAKTINFORMATION Har du några frågor till detta avtal är välkommen att kontakta Addservice Sverige AB på info@addservice.com eller via post till Addservice Sverige AB, Carl Akrells Gata 8, 115 51 Stockholm. INTEGRITETSPOLICY 1. OMFATTNING & SAMTYCKE Denna integritetspolicy gäller alla Addservice affärsprocesser och Addservice samtliga webbplatser, domäner, mobila lösningar, molntjänster och nätverk samt alla webbplatser som går under Addservice varumärke (Addservice plattform). Integritetspolicyn innehåller information om den personuppgiftsbehandling som Addservice utför och där Addservice fastställer ändamålet och medlen för behandlingen (Addservice agerar som personuppgiftsansvarig). Den innehåller även information om personuppgiftsbehandling som Addservice utför på uppdrag av våra kunder i enlighet med deras instruktioner (kunden är personuppgiftsansvarig och Addservice är personuppgiftsbiträde). Personuppgifter är sådan information som kan identifiera dig som person, till exempel din e-postadress, din hemadress eller ditt telefonnummer. Vi behöver behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder. Använd inte Addservices webbplatser eller våra tjänster om du inte samtycker till hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. 2. PERSONUPPGIFTER Addservice behandlar personuppgifter om arbetssökande och kontaktpersoner eller programanvändare med koppling till våra kunder. Vi behandlar även personuppgifter om personer som utgör potentiella kunder (leads) och som kontaktar oss via Addservices webbplatser eller andra kanaler. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsansvarig. Vi behandlar även personuppgifter för våra kunders räkning där kunden är ansvarig. Vår policy avseende detta beskrivs i avsnittet om personuppgiftsbiträde. I denna integritetspolicy kan registrerade personer även kallas enbart personer eller du. 3. ADDSERVICE SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG Detta innefattar situationer där Addservice samlar in personuppgifter om dig som arbetssökande, som representant för en kund eller ett lead eller som programanvändare. 3.1 Varför vi behandlar personuppgifter Om kundkontakter och programanvändare För att vårda våra kundrelationer och fullgöra våra åtaganden gentemot kund behöver Addservice information om dig i din roll som kundens kontaktperson eller som användare av en tjänst. Ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter är följande: a. Genomföra försäljning och utlagt arbete för kund. b. Upprätta begärda anbud på produkter och tjänster till kund. c. Utföra leveranser i enlighet med avtal som slutits med dig eller kunden. d. Erbjuda stöd till dem som använder våra produkter och tjänster. e. Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen hos våra produkter, tjänster och Addservices webbplatser. f. Upptäcka, motverka och förhindra säkerhetshot och utföra underhåll och felsökning. g. Förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas. h. Behandla beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning. i. Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster. j. Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra kontakt mellan användare och Addservice. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålen i punkt a) till i) ovan är främst att Addservice har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i affärssyfte på ett sätt som vi anser inte strider mot dina personliga rättigheter eller friheter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i punkt j) är ditt samtycke. 3.1.1 Leads Addservice behandlar personuppgifter om leads i marknadsföringssyfte. För att tillhandahålla anpassat och relevant innehåll till potentiella kunder skapar Addservice en intresseprofil baserat på dina rörelser, val och handlingar på Addservices webbplatser samt ditt agerande utifrån annonsinnehåll via e-post. Den rättsliga grunden för sådan behandling är främst ditt samtycke. Läs mer i avsnitten nedan om hur vi skapar dessa profiler, hur du kan göra ändringar i profilen och hur du kan återkalla ditt samtycke. 3.1.2 Arbetssökande Om du är en arbetssökande behandlar vi dina personuppgifter för att utvärdera dina möjligheter att bli anställd hos Addservice. Den rättsliga grunden för sådan behandling är ditt samtycke. 3.2.1 Hur samlar vi in personuppgifter Addservice samlar vanligen in personuppgifter direkt från dig eller från andra personer med koppling till vår kund. Dessa personer kan vara en chef eller en kollega. Om kunden som du arbetar för köper Addservices produkter eller tjänster via ett partnerföretag till Addservice kan vi inhämta uppgifter om dig från partnerföretaget. Vi använder även cookies och andra spårningstekniker när du besöker Addservices webbplatser och när du kontaktar oss via e-post i syfte att förbättra din upplevelse av Addservice och våra webbplatser. Läs mer om hur dessa tekniker fungerar och om dina rättigheter i detta avseende i avsnittet om verktyg för automatisk datainsamling. I vissa fall kan vi även inhämta uppgifter om dig från andra källor. Dessa källor kan vara datainsamlare hos tredje part, Addservices marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part. Addservice kan föra samman personuppgifter om dig från en källa med uppgifter som erhållits från en annan källa. Detta ger oss en mer komplett bild av dig och gör det möjligt för oss att tillgodose dina behov på ett mer relevant och personligare sätt. 3.2.2 Verktyg för automatisk datainsamling Addservice använder olika digitala spårningstekniker för att samla in information om hur du rör dig på Addservices webbplatser och i kontakten med oss. Cookies och pixeltaggar Cookies är små textfiler som innehåller en teckensträng och som identifierar en unik webbläsare. De skickas till en dator av internetoperatörer eller tredje part. Som standard är cookies tillåtna i de flesta webbläsare, då detta är något som de flesta webbplatsägare kräver för att få åtkomst till deras webbplats. Du kan ändra inställningarna för din webbläsare för att inaktivera cookies som standard, blockera cookies från tredje part eller för att få ett meddelande om att en cookie har skickats. Pixeltaggar är skript som utfärdas när en användare öppnar en webbplats eller ett e-postmeddelande. Själva pixeln är osynlig och syns endast i webbplatsens eller e-postmeddelandets HTML-kod. Den anropar en applikation på en server som leder till att en tredjepartscookie laddas ner på din dator eller registrerar att e-postmeddelandet har öppnats. För mer information om cookies och hur de fungerar, besök www.allaboutcookies.org. Eloqua-cookies Addservice använder det digitala marknadsföringsprogrammet Eloqua från Oracle som placerar cookies för att registrera en återkommande besökare som en unik användare. Eloqua används för att registrera hur du använder våra webbplatser och hur du interagerar med oss via e-post så att vi kan anpassa annonsinnehåll efter dig och vår kunds intressen. Cookies som placeras av Eloqua kan inte komma åt, läsa eller ändra andra data på din dator. Addservice åtar sig att säkerställa att du kan ändra dina intresseområden och hantera omfattningen på digital marknadsföring från oss genom ett prenumerationshanteringssystem. Cookies och teknik från Google Google Analytics: Med hjälp av denna cookie kan vi få information om hur besökare använder vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till, information om sidvisningar, källa och tiden för besöket på webbplatsen. Informationen avidentifieras och visas som siffror, vilket innebär att den inte går att härleda till specifika personer. På så sätt skyddas din integritet. Genom att använda Google Analytics kan vi se vilket innehåll som är populärt på våra webbplatser och på så sätt sträva efter att erbjuda dig mer av det som intresserar dig. Google Analytics Remarketing: Cookies placeras på din dator så att Google, efter att du har lämnat vår webbplats, kan visa dig annonser om Addservice som kan vara av intresse för dig baserat på ditt besök på vår webbplats. Denna information är inte personligt identifierbar. Google AdWords: Genom att använda Google AdWords kod kan vi se vilka sidor som bidragit till att kontaktformulär fyllts i. På så sätt kan vi utnyttja vår budget för betalda sökresultat bättre. Denna information är inte personligt identifierbar. Google AdWords Remarketing: Cookies placeras på din dator så att Google, efter att du har lämnat vår webbplats, kan visa dig annonser om Addservice som kan vara av intresse för dig baserat på ditt besök på vår webbplats. Denna information är inte personligt identifierbar. Du kan förhindra att informationen som skapas av Googles cookie om hur du använder våra webbplatser samlas in och behandlas av Google framöver genom att ladda ner och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out för din aktuella webbläsare. Detta webbläsartillägg finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Cookies från Facebook Facebook Remarketing: Facebooks pixeltagg placerar cookies på din dator som kan skicka ett meddelande till Facebook om att du har besökt webbplatsen. Vi förmodar då att du är intresserad av Addservice och innehållet på webbplatsen. När du sedan besöker Facebook visas information eller annonser med liknande innehåll. Gå till sekretessinställningarna i Facebook för att begränsa visningen av denna typ av marknadsföring. 3.3 Hur vi delar dina personuppgifter Addservice kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en extern tredje part i följande situationer. Addservices användarforum Om du skriver ett inlägg, en kommentar eller liknande på Addservices användarforum eller andra forum på Addservices webbplatser kan denna information läsas och användas av alla som har tillgång till dessa forum. Informationen kan användas för ändamål som varken Addservice eller du kan styra över. Addservice ansvarar inte för uppgifter som du lämnar på sådana forum eller på Addservices webbplatser. Addservice publicerar inga kommentarer, berättelser eller liknande som du har lämnat utan ditt samtycke. Affärspartner Addservice kan komma att dela dina personuppgifter med våra partner om detta är nödvändigt av affärsrelaterade skäl och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Exempelvis om du köper en produkt eller tjänst för din arbetsgivares räkning som Addservice tillhandahåller via en av våra certifierade partner. Addservice och vår partner kan i dessa fall dela personuppgifter i syfte att tillhandahålla produkten eller tjänsten till kunden. Användning av Addservice plattform Addservice lämnar ut dina personuppgifter i det fall du skapar en profil och genom inställning gör den tillgänglig för andra medlemmar. Inställningar kan göras under Inställningar/Sekretess. Addservice lämnar även ut personuppgifter i det fall en bokningsförfrågan, bokning eller intresseanmälan om en service görs. Offentliga myndigheter Polisen och andra myndigheter kan kräva att få tillgång till personuppgifter från Addservice. Addservice lämnar i dessa fall endast ut uppgifterna om det finns ett domstolsbeslut eller liknande beslut om att göra det. Sammanslagningar och förvärv I samband med sammanslagningar, förvärv eller avyttring av hela eller delar av Addservices verksamhet får den förvärvande enheten samt dess konsulter tillgång till uppgifter som berörd enhet/berörda enheter inom Addservice har hanterat, vilket kan omfatta personuppgifter. I dessa fall ingår externa parter ett sekretessavtal med Addservice. 3.4 Dina rättigheter Rätten att inte ta emot marknadskommunikation Du kan välja att inte ta emot marknadskommunikation från Addservice och kan göra det genom att: a) följa instruktionerna för att inte ta emot kommunikation i relevant marknadskommunikation b) ändra inställningarna under relevant avsnitt för att redigera kontot om du har ett konto hos Addservice c) kontakta oss via mail Observera att du, även om du väljer att inte ta emot marknadskommunikation från oss, fortfarande kan få administrativ kommunikation från Addservice, till exempel orderbekräftelser och aviseringar som är nödvändiga för hanteringen av ditt konto eller de tjänster som tillhandahålls till kunden. Grundläggande rättigheter Du har rätt att få ut dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter som vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att Addservice korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Om du har ett konto hos Addservice för en av Addservices webbplatser kan du i de flesta fall göra denna ändring själv under ”ditt konto” eller ”din profil” på aktuell webbplats eller tjänst från Addservice. Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och andra tjänstespecifika villkor. Använd gärna formuläret på den här sidan för att lämna in en begäran som beskrivs i detta avsnitt. Slutligen har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen med avseende på vår behandling av dina personuppgifter. 3.5 Säkerhet för personuppgifter och lagring Hur vi skyddar dina personuppgifter Addservice tar den tillit som du och våra kunder sätter till oss på stort allvar. Addservice åtar sig att förhindra obehörig åtkomst, spridning och annan otillbörlig behandling av personuppgifter. Addservice ska säkerställa konfidentialiteten hos de personuppgifter som vi behandlar, bevara personuppgifternas integritet och säkerställa tillgängligheten till personuppgifterna i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tekniska åtgärder • Personuppgifter överförs till och lagras i säkra och fristående driftsmiljöer som endast Addservices medarbetare och underleverantörer har behovsenlig åtkomst till. • Programanvändare måste verifiera sin identitet (t.ex. med användarnamn och lösenord) innan de får åtkomst till och kan göra ändringar i sitt konto. Addservice sparar endast dina personuppgifter så länge som behövs för angivet ändamål, med beaktande av att vi ska kunna besvara frågor och lösa problem samt fullgöra rättsliga förpliktelser i enlighet med tillämplig lagstiftning. Detta innebär att Addservice kan komma att spara dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter den senaste kontakten mellan dig eller vår kund och oss. När vi inte längre behöver de personuppgifter som vi har samlat in så raderar vi dem. Vi kan komma att behandla personuppgifter för statiska ändamål. I dessa fall kommer uppgifterna att pseudonymiseras eller avidentifieras. 4. Addservice som personuppgiftsbiträde Addservice tillhandahåller flera olika tjänster till våra kunder. Merparten av våra tjänster inbegriper behandling av kundernas uppgifter, däribland deras personuppgifter. Ändamålet med behandlingen bestäms av våra kunder och inte av Addservice. Detta innebär att kunden är personuppgiftsansvarig. I dessa fall agerar Addservice som personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifterna för kundens räkning och enligt dennes instruktioner. Relationen mellan kunden som personuppgiftsansvarig och Addservice som personuppgiftsbiträde ska regleras i ett avtal om behandling av personuppgifter. Kundens och Addservices skyldigheter När kunden agerar som personuppgiftsansvarig ska kunden, i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, säkerställa att rättsliga grunder finns för behandling av personuppgifterna. Kunden ska dessutom bedöma och fastställa ansvarighet för de risker som de registrerade löper i och med behandlingen av deras personuppgifter. En annan viktig aspekt av kundens skyldighet som personuppgiftsansvarig är att tillhandahålla relevant information till de registrerade. Addservice är en naturlig del av kundernas skyldigheter som personuppgiftsansvariga, i den mening att Addservices tjänster ingår i den behandling av personuppgifter som kunden måste säkerställa uppfyller tillämplig dataskyddslagstiftning. Därmed måste vi, när Addservice behandlar personuppgifter för kundernas räkning, göra det i enlighet med den dataskyddslagstiftning som gäller för personuppgiftsbiträden. Kunden och Addservice måste kort sagt samarbeta för att säkerställa de registrerades integritet. Addservice ska tillhandahålla den information som krävs för att kunden ska kunna uppfylla tillämplig dataskyddslagstiftning. 5. Underleverantörer och överföring av personuppgifter Addservice anlitar underleverantörer för att behandla personuppgifter och kan för detta ändamål komma att överföra dina eller våra kunders uppgifter utanför EU. Dessa underleverantörer är vanligen leverantörer av molntjänster eller andra datalagringstjänster. När underleverantörer används ingår Addservice ett avtal med underleverantörerna om behandlingen av personuppgifter i syfte att skydda dina personliga rättigheter och fullgöra våra skyldigheter gentemot våra kunder. 6. Ändringar till denna policy Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft. Denna integritetspolicy uppdaterades den 31 oktober 2018. 7. Kontakta oss Vi tar gärna emot dina synpunkter. Vid synpunkter eller frågor avseende vår integritetspolicy, olösta problem avseende integritet och användning av personuppgifter som vi inte har hanterat på ett tillfredsställande sätt, eller avseende eventuella överträdelser som rör din integritet, du kan kontakta oss via mail, info@addservice.com. Du kan också skicka in dem per post till Addservice i Sverige AB, Carl Akrells Gata 8, 115 51 Stockholm. Vi behandlar din begäran och eventuella klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella problem och beskriva de alternativ som finns för att åtgärda dessa. Vi strävar efter att åtgärda klagomål inom rimlig tid och på lämpligt sätt.
By browsing further, you agreed to the use of addhub.com cookies.